Tag Archives: พุทธานุสติ

บันทึกพระพุทธบาทในประเทศไทยที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวยืนยันไว้

สวัสดีครับท่านผู้สนใจเรื่องราวการท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาทุกท่าน วันนี้ผมจะมาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทในประเทศไทยที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ให้ได้รับรู้กัน รอยพระพุทธบาทถือเป็นสิ่งที่สร้างหรือจารึกขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติ ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้น เชื่อว่ามีรอยพระพุทธบาทที่แท้จริงจารึกไว้ตามพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และก็มีรอยพระพุทธบาทที่ถูกสร้างจำลองขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบูชาพระพุทธเจ้า