Category Archives: ของทำบุญ

แนะนำชุดทำบุญ ชุดสังฆทานตู้ยาสามัญประจำวัด เพื่อทำบุญในโอกาสต่างๆ

แนะนำชุดทำบุญ ชุดสังฆทานตู้ยาสามัญประจำวัด เพื่อทำบุญในโอกาสต่างๆ จากบทความเกี่ยวกับ การเลือกซื้อสังฆทานเพื่อทำบุญ ที่ผมได้เคยเขียนไว้แล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางการเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์และมีคุณภาพต่อพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์นั้นโดยปกติจะไม่มีกิจในการเลือกซื้อสินค้า จะดำรงชีวิตด้วยสิ่งของทำบุญต่างๆจากผู้ที่มีจิตศรัทธา ดังนั้นเราเองควรจะเลือกของทำบุญให้เหมาะสมที่สุด และเป็นการทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สามารถดำรงอยู่ในประเทศไทยไปให้นานที่สุด ทั้งนี้การทำบุญที่เป็นทานต่างๆ ถ้าเราได้ทำสังฆทานแล้ว (ทานที่มอบแก่คณะสงฆ์ ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง) จะได้อานิสงส์ผลบุญที่มาก เนื่องจากเป็นการให้ทานแก่คณะสงฆ์ทั้งหมด จึงเป็นที่นิยมของเหล่าชาวพุทธ เมื่อจะทำบุญใครใดๆ หรือโอกาสพิเศษใดๆ มักจะมีการเตรียมสังฆทานไปด้วย >>> อ่านวิธีเลือกซื้อชุดสังฆทานที่นี่ <<< สำหรับเรื่องอานิสงส์การถวายสังฆทานนั้น มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกตอนหนึ่งไว้ว่า คำสอนนี้มีปรากฏใน พระไตรปิฎกเล่มที่ 14 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ วิภังควรรค ทักขิณาวิภังคสูตร ซึ่งมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้ ในสมัยพุทธกาล ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ ณ วัดนิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉาของพระพุทธเจ้า ได้เกิดศรัทธาแรงกล้า ได้ทรงทอจีวรด้วยพระองค์เองเพื่อนำมาถวายแก่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเจาะจง  แต่พระพุทธองค์ทรงได้ปฏิเสธที่จะรับถวายผ้าจีวรดังกล่าว โดยได้ตรัสให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีนำผ้าดังกล่าวไปถวายแก่กองกลางคณะสงฆ์ เพราะทรงเห็นว่าการถวายผ้าเป็นสังฆทานจักได้อานิสงส์มากกว่า แม้จะถวายแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาก็ตาม (การถวายหรือให้ทานแก่พระพุทธเจ้า พระภิกษุหรือบุคคลทั่วไป ทรงจัดเป็นปาฏิปุคลิกทาน) อีกทั้งการถวายเป็นสังฆทานนั้นย่อมถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็น ประมุขแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงด้วย ทั้งนี้นอกจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในการเตรียมสังฆทานมาที่วัด ก็ยังมียารักษาโรคเบื้องต้น อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมของผู้ที่จะซื้อไปทำบุญ จากบทความที่ผมได้เขียนไว้เรื่องการดูแลรักษาภิกษุที่ป่วยไข้ เปรียบเสมือการได้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ซึ่งคำสอนนี้ก็มีบันทึกเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกเช่นกัน คำสอนนี้พระพุทธเจ้าได้อบรมต่อภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้ดูแลซึ่งกันและกัน เมื่อภิกษุใดได้ป่วยไข้จะต้องช่วยกันดูแล เปรียบเสมือได้ดูแลอุปัฏฐากเราตถาคต ถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่าละเมิดพระวินัย สำหรับเราชาวพุทธ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ศึกษาและรับรู้ถึงหัวข้อธรรมนี้ จึงควรหาโอกาสดูแลพระภิกษุที่ป่วยไข้ ก็จะได้รับอานิสงส์ที่มากเช่นกัน วิธีการทำบุญที่ชาญฉลาดก็คือ… Read More »

อานิสงส์การซื้อบาตรถวายพระ และแนะนำวิธีซื้อบาตรพระ

ถ้าจะกล่าวถึงเครื่องใช้คู่กายพระสงฆ์แล้วก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบาตรพระมาเป็นอันดับต้นๆ บาตรพระเป็นหนึ่งในอัฐบริขารทั้ง 8 อย่างของพระสงฆ์ที่มีระบุไว้ในพระวินัย ได้แก่ สบง (ผ้านุ่ง), จีวร (ผ้าห่ม), สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า), ประคดเอว, บาตร, มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ, เข็ม และกระบอกกรองน้ำ บาตร มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและพระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้มีอยู่ 2 ชนิดคือ “บาตรดินเผา” และ “บาตรเหล็ก”  และพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ใช้โลหะเงินและทองในการทำบาตร เพราะมีมูลค่าที่สูงเกินไปอาจจะเป็นอันตรายให้หมู่โจรมาจี้ปล้นได้ และไม่เหมาะกับพระสงฆ์ที่เป็นผู้มักน้อย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาได้ สำหรับในปัจจุบันหลายๆวัดได้นิยมใช้บาตรแบบ “สแตนเลส” เพราะสามารถที่จะดูแลรักษาได้ง่าย ทำความสะอาดง่ายคงทน น้ำหนักเบา และราคาไม่แพงนัก โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่บวชใหม่ อาจจะบวชตามประเพณี หรือบวชเรียนซึ่งมีระยะเวลาการบวชที่ไม่นาน จะนิยมใช้บาตรประเภทสแตนเลส อานิสงส์การซื้อบาตรและสิ่งของต่างๆถวายพระสงฆ์ เรื่องราวการถวายทานต่างๆมีปรากฏในคัมภีร์อปทาน ตอน ปิลินทวัจฉเถราปทาน หมายถึงเป็นเรื่องของพระปิลินทวัจฉะ ท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระปิลินทวัจฉะว่า เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในทางเป็นที่รักแห่งเทวดา ในอดีตชาติของพระปิลินทวัจฉะ มีเรื่องราวดังนี้ ในอดีตกาลผ่านมาแล้วแสนกัป ครั้งนั้นได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอุบัติตรัสรู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ ในโลก ทรงพระนามว่า “พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า” ทรงประกาศพระศาสนาตั้งหลักมั่นอยู่ที่พระนครหงสวดี พระปิลินทวัจฉะเกิดเป็นผู้มีทรัพย์ได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยสิ่งของมากมายหลายอย่าง อานิสงส์แห่งการถวายทานด้วยสิ่งของต่างๆ ย่อมให้ผลต่างกันไป หลังจากสิ้นชีพจากโลกไป ก็ไม่เคยเวียนว่ายตายเกิดในทุกขภูมิ และในชาติสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุด ตามเรื่องราวของคัมภีร์จะกล่าวถึงอานิสงส์การให้ทานต่างๆ 46 ประการของพระปิลินทวัจฉะ แต่จะขอกล่าวเพียงอานิสงส์การถวายบาตรพระ ซึ่งมีดังนี้ อานิสงส์ของการถวายเชิงรองบาตร ข้าพเจ้า(พระปิลินทวัจฉะ) ได้ถวายเชิงรองบาตรในพระสุคต และพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุด เป็นผู้ไม่มีภัยในเพราะวรรณะ 5… Read More »

แนะนำการซื้อของทำบุญ ในวันเข้าพรรษาและโอกาสต่างๆ

ช่วงนี้เป็นช่วงของการทำบุญที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษา ชาวพุทธส่วนมากก็จะนิยมเดินทางไปทำบุญที่วัดต่างๆ และเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการร่วมกันทำความดีกับครอบครัวอีกด้วย และสิ่งที่นิยมซื้อไปทำบุญกันนั้น จะนิยมในรูปแบบสำเร็จรูปที่มักจัดกันไว้ตามห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านค้าต่างๆ การเลือกซื้อนั้นควรจะเลือกอย่างประณีตและควรเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผมจึงได้นำบทความเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเลือกซื้อจากนิตยสาร “ฉลาดซื้อ” นิตยสาร “ฉลาดซื้อ” ได้เขียนบทความจากการสำรวจความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งของที่บรรจุในถังสังฆทาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่จะซื้อสิ่งของไปถวายพระสงฆ์อย่างมาก เรามาดูกันว่าสิ่งของประเภทใดที่มีความจำเป็นน้อย และอาจจะมีมากเกินความจำเป็นต่อพระสงฆ์ 10 ลำดับ 1.ใบชา ซึ่งปัจจุบันนี้ พระสงฆ์มักไม่นิยมชงฉันกันมากนัก และมีมากเกินความจำเป็นแล้ว 2.ขิงผงสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยน้ำตาลปริมาณมาก ซึ่งอาจจะมีผลไม่ดีต่อสุขภาพ จึงไม่เหมาะที่จะมานำถวาย 3. ยาจุดกันยุง ปัจจุบันภายในวัดมีวิธีป้องกันยุงที่ดี จึงไม่เหมาะที่จะซื้อมาถวาย 4.นมข้นหวาน 5.กาแฟผงสำเร็จรูป 6.ถัง กล่องสบู่ ขวดน้ำ ขันพลาสติก ซึ่งผู้ทำบุญมักซื้อมาถวายและมีอยู่มากเกินความจำเป็น 7.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 8.น้ำดื่มบรรจุขวด 9.ขนมคุ้กกี้และ ขนมอบต่างๆ 10.ธูป เทียน ไม้ขีดไฟ ซึ่งส่วนใหญ่ภายในวัดมีปริมาณที่มากเพียงพอแล้ว ส่วนสิ่งของที่เป็นประโยชน์และเป็นของจำเป็นต้องใช้สำหรับพระสงฆ์มีดังนี้ 1.แชมพูสระผม ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดกันว่า ไม่มีความจำเป็นเนื่องจะพระสงฆ์โกนหัว แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพื่อไว้ทำความสะอาดเหงื่อไคลหนังศีรษะได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือจำเป็นต้องใช้กันทุกรูป 2.มีดโกน ใบมีดโกน เป็นอุปกรณ์คู่กายพระสงฆ์ แต่น้อยคนนักที่จะซื้อถวาย 3.อุปกรณ์เครื่องครัว เช่นจาน กะทะ หม้อ ช้อน แก้วน้ำ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมที่มาทำบุญ และควรเป็นสิ่งของที่มีคุณภาพ 4.อุปกรณ์ช่าง ค้อน ตะปู ไขควง สว่าน เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเพราะพระสงฆ์จะใช้ในการบูรณะวัดได้ด้วย 5.อุปกรณ์ทำความสะอาด… Read More »

แนะนำ การซื้อชุดถังสังฆทาน เพื่อทำบุญในโอกาสต่างๆ

เมื่อเรากล่าวถึงคำว่า “สังฆทาน” ก็คงจะเป็นคำที่คุ้นเคยของเหล่าชาวพุทธทุกคนอยู่แล้ว แปลตรงตัวคือ การถวายทานแด่พระสงฆ์ ในเรื่องของสังฆทานนั้น มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า การถวายสังฆทาน ให้ผลบุญอานิสงส์มากกว่าแม้จะถวายทานดังกล่าวแก่พระพุทธองค์ คำสอนนี้มีปรากฏใน พระไตรปิฎกเล่มที่ 14 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ วิภังควรรค ทักขิณาวิภังคสูตร ซึ่งมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้ ในสมัยพุทธกาล ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ ณ วัดนิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉาของพระพุทธเจ้า ได้เกิดศรัทธาแรงกล้า ได้ทรงทอจีวรด้วยพระองค์เองเพื่อนำมาถวายแก่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเจาะจง  แต่พระพุทธองค์ทรงได้ปฏิเสธที่จะรับถวายผ้าจีวรดังกล่าว โดยได้ตรัสให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีนำผ้าดังกล่าวไปถวายแก่กองกลางคณะสงฆ์ เพราะทรงเห็นว่าการถวายผ้าเป็นสังฆทานจักได้อานิสงส์มากกว่า แม้จะถวายแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาก็ตาม (การถวายหรือให้ทานแก่พระพุทธเจ้า พระภิกษุหรือบุคคลทั่วไป ทรงจัดเป็นปาฏิปุคลิกทาน) อีกทั้งการถวายเป็นสังฆทานนั้นย่อมถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้การถวายสังฆทานเป็นที่นิยมของชาวพุทธเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์มาก แต่ชาวพุทธโดยทั่วไปนั้น ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทำบุญลักษณะนี้ โดยเข้าใจผิดว่าการทำบุญ จะต้องซื้อถังสีเหลืองและมีสิ่งของจำเป็นในถังนั้น แล้วนำไปถวายแด่พระสงฆ์ แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าเราจะถวายสิ่งใดๆแด่สงฆ์ (คณะสงฆ์) ก็ล้วนเป็นการถวายสังฆทานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น การถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ การถวายผ้าป่า การถวายกฐิน การสร้างวิหารทาน การสร้างโบสถ์ หรือแม้กระทั่ง หลอดไฟเพียง 1 หลอด แต่เราได้ถวายให้กับทางวัดก็ล้วนเป็นสังฆทานทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นแล้วก่อนการซื้อสิ่งของใดๆถวายแด่คณะสงฆ์ ควรที่จะพิจารณาว่าสิ่งของเหล่านั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้หรือไม่เป็นสำคัญ ส่วนท่านที่นิยมซื้อถังสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร เพราะก็สามารถที่จะนำไปทำบุญเป็นสังฆทานได้เช่นกัน แต่ต้องเลือกกันระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพ วันหมดอายุ และความจำเป็น ถ้าเราจะซื้อสิ่งของแล้วรวมๆใส่ถุง ก็สามารถทำได้ และสิ่งที่จำเป็นควรประกอบด้วยสิ่งของดังนี้… Read More »